Oro kokybė šiandien

 

Aplinkos oro kokybė Europoje

 

Radiacinio pavojaus perspėjimo sistema

 

 

Oro tarša

 

 

 
 

Pateiktos ataskaitos apie oro kokybę Lietuvoje

Aplinkos apsaugos agentūra rugsėjo mėnesį parengė ir pateikė Europos Komisijai ataskaitas apie aplinkos oro kokybę Lietuvoje 2017 m. Taip įpareigoja Europos Sąjungos direktyvos, nustatančios reikalavimus dėl aplinkos oro kokybės vertinimo.

 

Seminaras ir viešoji apklausa dėl Aplinkos oro kokybės direktyvų tinkamumo

Europos Komisija 2018 m. birželio 18 d. Briuselyje organizuoja seminarą, skirtą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje ir 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore tinkamumui įvertinti.

 

Parengta nacionalinė 1990-2016 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaita

Aplinkos apsaugos agentūra parengė ir pateikė Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai ir Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sekretoriatui nacionalinę 1990-2016 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaitą.

Paskelbta Švaraus oro forumo diskusijų ataskaita

Europos Komisija išplatino Švaraus oro forumo, vykusio Paryžiuje 2017 m. lapkričio 16-17 d. diskusijų ir  svarstymų ataskaitą. Tokie forumai bus organizuojami kas antri metai, jų tikslas - paskatinti dialogus tarp politikų, ekspertų, verslo ir visuomenės atstovų, pasidalinti žiniomis ir gerąją praktika, siekiant padidinti atitinkamų institucijų gebėjimus gerinti oro kokybę, palengvinti Europos, nacionalinio  ir vietinio lygmens politikos, skirtos oro kokybės gerinimui, įgyvendinimą.