Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos

 

Naujienos

   

 

2018-07-05

Informacija dėl taršos leidimų viešinimo

Atsižvelgiant į Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių reikalavimus Aplinkos apsaugos agentūra privalo savo tinklapyje skelbti informaciją apie veiksmus ir sprendimus, susijusius su taros leidimo išdavimu, keitimu, tikslinimu ar jo galiojimo panaikinimu.

 

2018-05-29

Seminaras ir viešoji apklausa dėl Aplinkos oro kokybės direktyvų tinkamumo

Europos Komisija 2018 m. birželio 18 d. Briuselyje organizuoja seminarą, skirtą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje ir 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore tinkamumui įvertinti.

 

 

2018-02-19

Parengta nacionalinė 1990-2016 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaita

Aplinkos apsaugos agentūra parengė ir pateikė Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai ir Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sekretoriatui nacionalinę 1990-2016 m. išmestų į aplinkos orą teršalų kiekio apskaitą.

 

2018-01-19

Paskelbta Švaraus oro forumo diskusijų ataskaita

Europos Komisija išplatino Švaraus oro forumo, vykusio Paryžiuje 2017 m. lapkričio 16-17 d. diskusijų ir  svarstymų ataskaitą. Tokie forumai bus organizuojami kas antri metai, jų tikslas - paskatinti dialogus tarp politikų, ekspertų, verslo ir visuomenės atstovų, pasidalinti žiniomis ir gerąją praktika, siekiant padidinti atitinkamų institucijų gebėjimus gerinti oro kokybę, palengvinti Europos, nacionalinio  ir vietinio lygmens politikos, skirtos oro kokybės gerinimui, įgyvendinimą.

 

 

2018-01-16

Parengti žemėlapiai priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ įgyvendinimui

Aplinkos apsaugos agentūra parengė aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis KD10 lygio, viršijančio šio teršalo paros ribinę aplinkos oro užterštumo vertę žemėlapius ir jų naudojimo aprašą, kurie skirti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose" įgyvendinimui.

 

2017-11-24

Europos aplinkos oro kokybės indeksas

Paryžiuje vykusiame Švaraus oro forume Europos aplinkos agentūra pristatė interaktyvų Europos oro kokybės indekso žemėlapį.

 

2017-10-19

Pateiktos ataskaitos apie 2016 m. oro kokybę Lietuvoje

Rugsėjo mėnesį buvo parengtos ataskaitos apie aplinkos oro kokybę Lietuvoje už 2016 m.

 

 

2017-03-16

Pateikta nacionalinė 1990-2015 m. išmestų į aplinkos orą teršalų apskaitos informacinė ataskaita ir prognozės

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. D1-127, Aplinkos apsaugos agentūra pateikė Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai ir Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos sekretoriatui nacionalinę 1990-2015 m. išmestų į aplinkos orą teršalų apskaitos informacinę ataskaitą ir prognozes 2020, 2025 ir 2030 metams.

 

 

2016-01-16

Aplinkos oro apsaugos metinė ataskaita teikiama internetu

 

 

2018-09-28

Pateiktos ataskaitos apie oro kokybę Lietuvoje

Aplinkos apsaugos agentūra rugsėjo mėnesį parengė ir pateikė Europos Komisijai ataskaitas apie aplinkos oro kokybę Lietuvoje 2017 m. Taip įpareigoja Europos Sąjungos direktyvos, nustatančios reikalavimus dėl aplinkos oro kokybės vertinimo.

 

 

2015-01-02

Informavimas apie oro užterštumo lygius

Vadovaujantis 2010 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu Visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos užterštumo lygius tvarkos aprašu, Aplinkos apsaugos agentūra tiesiogiai teikia informaciją apie aplinkos oro užterštumo lygio viršijimo atvejus žemiau pateiktame sąraše išvardintoms organizacijoms ir įstaigoms jų nurodytais elektroninio pašto adresais. Kitas suinteresuotąsias organizacijas ir įstaigas, kurios pageidauja gauti minėtą informaciją, maloniai prašome Aplinkos apsaugos agentūrai oficialiai pranešti savo elektroninio pašto adresą (-us). 

 


 

2018-12-02

2018 m. oro kokybės tyrimų duomenys. Informacija atnaujinama kiekvieną darbo dieną.