Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Pateiktos ataskaitos apie 2016 m. oro kokybę Lietuvoje

 

Pateiktos ataskaitos apie 2016 m. oro kokybę Lietuvoje

Rugsėjo mėnesį buvo parengtos ataskaitos apie aplinkos oro kokybę Lietuvoje už 2016 m.

 

Taip įpareigoja Europos Sąjungos direktyva dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje bei direktyva dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore. Pagal Europos Komisijos reikalavimus ataskaitos Europos Komisijai teikiamos automatizuotai nuskaitoma standartine forma. Jose pateiktos ne tik kiekvienos valandos išmatuotos teršalų koncentracijos, bet ir tiksli informacija apie oro kokybės vertinimui išskirtas zonas ir aglomeracijas, matavimo stočių tinklą, vertinimui naudojamus metodus, taip pat informacija apie oro kokybės tikslų pasiekimą. Kiekvienos ES šalies pateikta informacija bus kruopščiai tikrinama, apdorojama ir po kelių mėnesių duomenys už 2016 m. papildys oro kokybės duomenų bazę “AirBase” (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/aqereporting-2) ir bus prieinami plačiajai visuomenei. Remiantis oficialiais šalių pateiktais duomenimis atliekamos analizės, moksliniai tyrimai, rengiamos apžvalgos apie oro kokybę visoje Europoje bei teikiamos rekomendacijos tolimesnės strategijos oro kokybės gerinimo srityje formavimui.

 

Ankstesnių metų statistiniai oro kokybės tyrimų duomenys pateikti Europos aplinkos agentūros sudarytame interaktyviame žemėlapyje, kur galima palyginti teršalų koncentracijas užfiksuotas Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Šį žemėlapį galima rasti Europos oro kokybes portale adresu: http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/products/data-viewers/statistical-viewer-public/.

 

Kita, ne mažiau svarbi ataskaita skirta Lietuvos visuomenei – tai išsami apžvalga oro kokybę Lietuvoje 2016 m., parengta remiantis per metus į aplinkos orą iš šalies įmonių išmesto teršalų kiekio duomenimis, automatinių oro kokybės tyrimo stočių matavimų ir laboratorijose atliktų analizių rezultatais, matematinio modeliavimo būdu sudarytais teršalų sklaidos žemėlapiais. Šią ataskaitą galima rasti adresu: http://oras.gamta.lt/files/Apzvalga_2016.pdf. Joje apžvelgiama oro kokybė Lietuvoje 2016 m., teršalų koncentracijų kitimo tendencijos, analizuojami faktoriai, lemiantys oro taršą.

 

Metinėje apžvalgoje akcentuojama, kad, kaip ir ankstesniais metais, pagrindiniai nerimą keliantys teršalai išlieka kietosios dalelės (KD10 ir KD2.5) ir bezo(a)pirenas. Nors kietųjų dalelių KD10 koncentracija nei vienoje stotyje neviršijo nustatytų metinių normų, tačiau buvo fiksuojami atskiri oro užterštumo padidėjimo epizodai esant nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms. Pagrindinės padidėjusio oro užterštumo priežastys – transporto išmetami teršalai, keliamos dulkės nuo gatvių, intensyvus kūrenimas siekiant apšildyti patalpas šaltuoju metų laiku.