Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Naujienos > Pateiktos ataskaitos apie oro kokybę Lietuvoje

 

Pateiktos ataskaitos apie oro kokybę Lietuvoje

Aplinkos apsaugos agentūra rugsėjo mėnesį parengė ir pateikė Europos Komisijai ataskaitas apie aplinkos oro kokybę Lietuvoje 2017 m. Taip įpareigoja Europos Sąjungos direktyvos, nustatančios reikalavimus dėl aplinkos oro kokybės vertinimo.

 

Šios ataskaitos patalpintos į Europos aplinkos agentūros tam tikslui sukurtą Oro kokybės portalą adresu http://eeadmz1-cws-wp-air.azurewebsites.net/toolbox-for-e-reporting/repository/. Jos teikiamos automatizuotai nuskaitoma standartine forma, kuri leidžia lengvai analizuoti visų Europos Sąjungos šalių pateiktą didžiulį informacijos kiekį. Ataskaitose pateiktos ne tik kiekvienos valandos išmatuotos teršalų koncentracijos, bet ir tiksli informacija apie oro kokybės vertinimui išskirtų zonų ir aglomeracijų ribas, matavimo stočių tinklą, vertinimui naudojamą tvarką ir metodus, taip pat informacija apie oro kokybės tikslų pasiekimą. Kiekvienos ES šalies pateikta informacija bus kruopščiai tikrinama, apdorojama ir po kelių mėnesių duomenys už 2017 m. papildys oro kokybės duomenų bazę "AirBase" Remiantis oficialiais šalių pateiktais duomenimis atliekamos analizės, moksliniai tyrimai, rengiamos apžvalgos apie oro kokybę visoje Europoje bei teikiamos rekomendacijos tolimesnės strategijos oro kokybės gerinimo srityje formavimui.

 

Ankstesnių metų statistiniai oro kokybės tyrimų duomenys pateikti Europos aplinkos agentūros sudarytame interaktyviame žemėlapyje, kur galima palyginti teršalų koncentracijas užfiksuotas Lietuvoje ir kitose Europos šalyse. Šį žemėlapį galima rasti Europos oro kokybes portale adresu: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-quality-statistics.

 

Kita, ne mažiau svarbi ataskaita skirta Lietuvos visuomenei - tai išsami apžvalga apie  oro kokybę Lietuvoje 2017 m., parengta remiantis per metus į aplinkos orą iš šalies įmonių išmesto teršalų kiekio duomenimis, automatinių oro kokybės tyrimo stočių matavimų ir laboratorijose atliktų analizių rezultatais, matematinio modeliavimo būdu sudarytais teršalų sklaidos žemėlapiais, Lietuvos Hidrometeorologijos tarnybos pateikta meteorologine informacija. Šią ataskaitą galima rasti adresu: http://oras.gamta.lt/files/Apzvalga_oro_kokybe_2017.pdf. Joje apžvelgiama oro kokybė Lietuvoje 2017 m., teršalų koncentracijų kitimo tendencijos, analizuojami faktoriai, lemiantys oro taršą.

 

Metinėje apžvalgoje akcentuojama, kad, kaip ir ankstesniais metais, pagrindiniai nerimą keliantys teršalai išlieka kietosios dalelės (KD10 ir KD2.5) ir benzo(a)pirenas. Nors kietųjų dalelių KD10 koncentracija nei vienoje stotyje neviršijo nustatytų metinių normų, tačiau buvo fiksuojami atskiri oro užterštumo padidėjimo epizodai esant nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms. Pagrindinės padidėjusio oro užterštumo priežastys - intensyvus kūrenimas siekiant apšildyti patalpas šaltuoju metų laiku, transporto išmetami teršalai, keliamos dulkės nuo gatvių.