Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Valstybinis aplinkos oro monitoringas

 

Valstybinis aplinkos oro monitoringas

Lietuvai pastaruoju metu aktualios šios oro kokybei įtaką darančios problemos: vietinių oro taršos šaltinių – transporto, pramonės ir energetikos objektų – išmetami teršalai miestuose, galimas taršos iš šiluminių elektrinių padidėjimas nutraukus valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimą, Lietuvos oro baseino tarša iš kitų regionų atnešamais teršalais. Kad būtų tinkamai reguliuojamas į aplinkos orą patenkančių teršalų kiekis ir sudaromos sąlygos valdyti aplinkos oro kokybę, svarbu turėti objektyvią informaciją apie Tolimųjų oro teršalų pernašų konvencijos protokolais ir Direktyva 2001/81/EB reguliuojamų į atmosferą išmetamų teršalų – sieros dioksido, azoto oksidų, lakiųjų organinių junginių, amoniako ir kietųjų dalelių, taip pat kitomis ES direktyvomis reglamentuojamų sunkiųjų metalų, patvariųjų organinių ir kitų teršalų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir ozono sluoksnį ardančių medžiagų, išmetamų į atmosferą, kiekio ir koncentracijos aplinkos ore pokyčius, kitus veiksnius, lemiančius klimato kaitą, aplinkos rūgštėjimą ir eutrofikaciją.


Aplinkos oro kokybei stebėti ir vertinti skirtą valstybinio aplinkos oro monitoringo Lietuvoje tinklą sudaro 14 automatizuotų miestų oro kokybės tyrimo stočių, išdėstytų didžiausiuose šalies miestuose ir pramonės centruose. Įgyvendinant Direktyvos 2008/50/EB reikalavimus dėl išsamių kietųjų dalelių KD2,5 kiekio matavimų, oro kokybės monitoringą reikia papildyti kietųjų dalelių KD2,5 koncentracijos matavimais naudojant pamatinį (gravimetrinį) metodą ne mažiau kaip 3 miesto foninėse stotyse (po vieną kiekvienoje aglomeracijoje ir zonoje) vidutinio poveikio rodiklio ir nacionalinio poveikio sumažinimo uždaviniui nustatyti.


Iš kitų valstybių atnešamą oro taršą, bendrą – foninį – šalies oro baseino užterštumo lygį, jo pokyčius ir juos lemiančius veiksnius leidžia analizuoti foninio oro monitoringo stočių sistema. Lietuvoje veikia 4 kaimo vietovėse įrengtos stotys, skirtos foniniam oro užterštumui stebėti.


Įgyvendinant Vienos konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos reikalavimus, numatyta tęsti ozono sluoksnio ir meteorologinių parametrų stratosferoje pokyčių stebėjimus.


Siekiant sekti esamą situaciją,  yra keliami uždaviniai stebėti ir vertinti ne tik išmetamų į atmosferą teršalų, bet ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų, kurių nekontroliuoja Monrealio protokolas dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų, kiekį, jų išmetimo šaltinius ir absorbentus, taip pat klimato elementų parametrų pokyčius.

I. Tikslas aplinkos oro būklės stebėjimo srityje – vertinti aplinkos oro užterštumo lygį aglomeracijose ir zonose (labiausiai urbanizuotose zonos teritorijose), prognozuoti aplinkos oro kokybę, vertinti šalies klimato pokyčius, ozono sluoksnio pokyčius, teršalų pernašų iš kitų valstybių poveikį bendram Lietuvos oro baseino užterštumo lygiui.


Uždaviniai tikslui pasiekti:
     1. atlikti aplinkos oro kokybės monitoringą aglomeracijose ir zonose;
     2. atlikti klimato pokyčių monitoringą;
     3. atlikti stratosferos monitoringą;

     4. atlikti foninį oro monitoringą;
     5. atlikti foninį atmosferos kritulių monitoringą.


II. Tikslas aplinkos oro būklės stebėjimo srityje – nustatyti aerozolinių radionuklidų šaltinius, vertinti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo metu išmetamų radionuklidų skaidą aplinkoje, jų poveikį aplinkai, fiksuoti radiacinę būklę Lietuvoje tiesioginiu režimu, vertinti lygiavertės dozės galios pokyčius.


Uždaviniai tikslui pasiekti:
     1. atlikti radiologinį oro monitoringą Vilniaus mieste;
     2. atlikti radiologinį oro monitoringą tiesioginio Ignalinos atominės elektrinės poveikio zonoje;
     3. atlikti radiologinį iškritų monitoringą;
     4. užtikrinti, kad veiktų ankstyvojo perspėjimo sistema.


III. Tikslas aplinkos oro būklės stebėjimo srityje – vertinti Lietuvos Respublikos teritorijoje į atmosferą išmetamų antropogeninės kilmės teršalų kiekį, taršos lygius ir apkrovas ekosistemoms, išmetamų ir absorbuojamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.


Uždaviniai tikslui pasiekti:
     1. atlikti išmetamų į atmosferą teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų monitoringą;
     2. atlikti antropogeninės taršos lygių ir apkrovų ekosistemoms monitoringą.

 

 

Atlikti moksliniai tyrimai, reikalingi monitoringo tikslams pasiekti: