Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Teisinė informacija

 

Teisinė informacija

 

Bendri, ne tik su oro monitoringu susiję teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1992, Nr.5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 2000, Nr. 39-1093; 2002, Nr. 2-49; 2003, Nr. 61-2763; 2004, Nr. 36-1179, Nr.60-2121; 2005, Nr. 47-1558);

 2. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 98-2813; 2010, Nr.54-2648 );
 3. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824; 2006, Nr. 57-2025);
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 2 d. nutarimas Nr. 315 „Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2011-2017 metų programos patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 34-1603);
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr.388 „Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai tvarkos patvirtinimo ir informacijos, kurios reikia ataskaitoms Europos aplinkos agentūrai parengti, teikimo“ (Žin. 2004, Nr.53-1804, 2005, Nr. 131-4729)
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimas Nr. 1175 „Dėl informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos patvirtinimo” (Žin., 1999, Nr. 90-2660, 2005, Nr. 26-831, 2010, Nr. 19-864 ),
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 160 „Dėl Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1514; 2007, Nr. 4-179);
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymas Nr. D1-436 „Dėl Bendrųjų savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4680; 2007, Nr. 76-3035);
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymas Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 113-4831, pakeitimas TAR, 2014, Nr. 15450).


Su oro monitoringu susiję teisės aktai ir ES direktyvos

 1.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 596 "Dėl aplinkos oro kokybės vertinimo" (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymoNr. D1-279 redakcija) (Žin., 2001, Nr. 106-3828; 2002, Nr. 81-3499, 2010, Nr. 42-2042; Nr.70-3496)

 2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. 591/640 „Dėl Aplinkos oro užterštumo normų nustatymo" (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. įsakymo  Nr. D1-585/V-611 redakcija) (Žin., 2001, Nr. 106-3827, 2010, Nr. 2-87; 2010, Nr.82-4364);

 3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 470/581 „Dėl Zonų ir aglomeracijų aplinkos oro kokybei vertinti bei valdyti sąrašo patvirtinimo” (Žin., 2000, Nr. 100-3184, Žin., 2008, Nr.130-4998);
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti" (Žin., 2007, Nr. 127-5189, 2008, Nr.79-3137);
 5. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. D1-289 „Dėl Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, gyvsidabriu, nikeliu ir policikliniais aromatiniais angliavandeniliais vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 71-2647);
 6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr. D1-153/V-246 „Dėl Aplinkos oro užterštumo arsenu, kadmiu, nikeliu ir benzo(a)pirenu siektinų verčių patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 41-1486);
 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. D1-265/V-436 „Dėl visuomenės, suinteresuotų institucijų ir įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius tvarkos aprašo patvirtinimo"  (Žin., 2005, Nr.74-2688; Žin., 2009, Nr.157-7111);
 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. D1-329/V-469 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 471/582 „Dėl teršalų, kurių kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių nustatymo" pakeitimo (Žin. 2000, Nr.100-3185, 2007 Nr.67-2627);
 9. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. D1-106 „Dėl bendradarbiavimo su Europos Aplinkos Agentūra";
 10. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 64 „Dėl Vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimo, sudėties nustatymo ir įforminimo nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2001, Nr. 19-611);
 11. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. AV-112 „Dėl Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijų patvirtinimo" (2008, Nr. 82-3286);
 12. Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. AV-200 „Dėl ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo"(Žin., 2008, Nr. 143-5768);
 13. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. D1-1065 " Dėl ataskaitų apie savivaldybių aplinkos oro kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2011, Nr. 2-65);
 14. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. D1-904 "dėl nepalankių teršalų išsisklaidymo sąlygų nustatymo kriterijų ir savivaldybių vykdomųjų institucijų, stacionarių taršos šaltinių naudotojų ir visuomenės informavimo apie susidariusias ir pasibaigusias nepalankias teršalų išsisklaidymo sąlygas tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 132-6730);
 15. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. D1-1034 " Dėl patvariųjų organinių teršalų (POT) tvarkymo 2010-2015 metų programos patvirtinimo" (Žin., 2010, Nr. 155-7909) ;

 16. 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB Dėl aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje;

 17. 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore.

 18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymas Nr. D1-530 "Dėl keitimosi aplinkos oro kokybės informacija ir aplinkos oro kokybės ataskaitų teikimo Europos Komisijai" in., 2013, Nr. 77-3902)
 19. 2011 m. gruodžio 12 d. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS,kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/107/EB ir 2008/50/EB įgyvendinimo taisyklės, susijusios su keitimusi aplinkos oro kokybės informacija ir aplinkos oro kokybės ataskaitų teikimu (2011/850/ES)

Su aplinkos oro teršalų išmetimais nacionaliniu mastu susijusios ES direktyvos, konvencijos ir jų protokolai

 

 1. 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų.
 2. 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija.
 3. 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo (Geteborgo protokolas).
 4. Priedas prie pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos (1979) protokolo dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo (1999) pakeitimo priėmimo.
 5. 1979 metų tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl išmetamų azoto oksidų kiekių ir jų tarpvalstybinių pernašų ribojimo.
 6. 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl išmetamų lakiųjų organinių junginių kiekių ir jų tarpvalstybinių pernašų ribojimo.
 7. 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl patvarių organinių teršalų.
 8. 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl išmetamų sieros kiekių ir jų tarpvalstybinių pernašų mažinimo mažiausiai 30 procentų.
 9. 1979 metų Tolimų oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl tolesnio išmetamų sieros teršalų mažinimo.
 10. 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl sunkiųjų metalų.
 11. 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolas dėl bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje (ang. EMEP) ilgalaikio finansavimo.
 12. 1979 metų Tolimų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolo dėl bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir vertinimo srityje (ang. EMEP) ilgalaikio finansavimo 4 straipsnyje nurodytas priedas.