Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Ankstyvojo radiacinio perspėjimo sistema (RADIS) > RADIS sistema

 

RADIS sistema

Radiacinio monitoringo svarba itin pabrėžiama stojant į Europos Sąjungą. Europos atominės energijos bendrijos (EURATOM) steigimo sutarties 35 straipsnyje numatyta, kad kiekviena Europos Sąjungos narė privalo vykdyti nepertraukiamą radiacinio lygio monitoringą tam, kad užtikrintų pagrindinių saugos normų įgyvendinimą. (Ši sutartis yra viena iš svarbiausių-pamatinių sutarčių, kurių pagrindu ir atsirado ES). Europos Bendrijų Komisijos sprendime 87/600/Euratom ir ES direktyvoje 89/618/Euratom taip pat numatytas visuomenės ir kitų ES šalių operatyvus informavimas apie branduolinę avariją bei radiacinę būklę.

 

Branduolinės saugos konvencijos 16 straipsnis reikalauja, kad valstybės narės būtų tinkamai pasirengusios išvengti branduolinių nelaimių - ypatingai avarijos atominėse elektrinėse. Tam taip pat būtina turėti automatinį radiacinio monitoringo tinklą.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1994 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 972 "Dėl prisijungimo prie 1986 metų Konvencijos dėl operatyvios informacijos apie branduolinę avariją" Aplinkos ministerijai pavedė teikti aplinkos radiacinio monitoringo rezultatus. Tai buvo paskirta atlikti AM Jungtinio tyrimų centro Radiacinio pavojaus perspėjimo ir monitoringo informacinei sistemai - RADIS. Nuo 2003 metų sausio 1 dienos AM Jungtinis tyrimų centras perorganizuotas į Aplinkos apsaugos agentūrą, todėl nuo minėtos datos RADIS yra Aplinkos apsaugos agentūros dalis.

 

Radiacinis stebėjimas Lietuvoje organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-01-18 nutarimo Nr. 99 ,,Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės avarijos atveju” 24.2 straipsniu. 

 

RADIS susideda iš dviejų grandžių: radioaktyvaus užteršimo pavojaus ankstyvojo susekimo grandies ir radiacijos lygio kitimo išplėstinio stebėjimo grandies.

 

RADIS radiacinio monitoringo duomenys taip pat yra naudojami sprendimų priėmimo paramos sistemoje ARGOS, kuri padeda operatyviai atlikti iš įvairių šaltinių gautų duomenų analizę bei vaizdžiai pateikti juos asmenims, atsakingiems už ekstremalių situacijų valdymą radiacinio pavojaus atveju.

 

Pagrindinės RADIS vykdomos funkcijos