Pirmasis puslapis > Teminė informacija > Ankstyvojo radiacinio perspėjimo sistema (RADIS) > Terminai

 

Terminai


RADIS
 - Ankstyvojo radiacinio pavojaus perspėjimo sistema.


ARGOS (angl. Accident Reporting and Guiding Operational System) - pranešimų apie branduolines avarijas ir sprendimų priėmimo paramos sistema. Tai yra speciali programinė įranga, kurios tikslas yra padėti priimti teisingus sprendimus branduolinės avarijos atveju.


Gama radiacija - tai radioaktyvių medžiagų skilimas, kurio produktas - gama kvantai (fotonai). Gama radiacija žmogui yra pavojinga dėl didelės gama kvantų skvarbos.


Dozės galia (angl. dose rate) - radiacijos lygis aplinkoje, matuojamas Sv/h (Sivertai per valandą) arba  R/h (Rentgenai per valandą). 100nSv/h=10µR/h.

 

Valstybinis radiologinis monitoringas – sistemingas ir nuolatinis valstybinis apšvitos dozės ir aplinkos ar jos komponentų bei geriamojo vandens ir maisto produktų užterštumo radionuklidais stebėjimas, antropogeninio poveikio vertinimas ir prognozė.


Aliarmo lygis - pagal Lietuvos norminius aktus radiacijos aliarmo lygis yra 300 nSv/h - lygis kai pradeda veikti RADIS radiacinio pavojaus perspėjimo sistema.


Sugertoji dozė (angl. absorbed dose) – medžiagos tūrio elementui, kurio masė dm, suteiktos jonizuojančiosios spinduliuotės vidutinės energijos dE santykis su dm (medžiagos tūrio elemento mase). Vienetas: J·kg-1. 1 J·kg-1 = 1 Gy (grėjus).


Lygiavertė dozė (angl. equivalent dose) – organo ar audinio sugertoji dozė, padauginta iš svorinio spinduliuotės daugiklio WR, kurio skaitinė vertė priklauso nuo spinduliuotės rūšies (pvz., fotonams šis daugiklis lygus 1, alfa dalelėms 20). Vienetas: J·kg-1. 1 J·kg-1 = 1 Sv (sivertas).


Efektinė dozė (angl. effective dose) – audinių lygiaverčių dozių, padaugintų iš kiekvieno audinio jautrio svorinio daugiklio WT, suma. Vienetas: J·kg-1. 1 J·kg-1 = 1 Sv (sivertas).


Kaupiamoji dozė (angl. committed dose) – laiko momentu t0 į žmogaus organizmą patekusių radionuklidų nulemta dozė per laiko tarpą t-t0=Δt. Kai laikotarpis Δt atskirai nenurodytas, laikoma, kad suaugusiems jis lygus 50 metų, o vaikams – 70 metų. Vienetas: J·kg-1. 1 J·kg-1 = 1 Sv (sivertas).


Ekspozicinė dozė (angl. exposure dose) – galioja Rentgeno ir gama spinduliuotei, apibrėžiama kaip visų oro elementariajame tūryje dV sukurtų vienarūšių jonų krūvių suma, padalinta iš to tūrio masės dm. Vienetas: C·kg-1.


Kolektyvinė dozė (angl. collective dose) – gyventojų apšvitos kiekybinė išraiška, lygi šaltinio apšvitintų žmonių skaičiaus ir vidutinės ekspozicinės dozės sandaugai. Vienetas: žmogus·C·kg-1. Didesnę praktinę reikšmę turi kolektyvinė efektinė dozė.


Kolektyvinė efektinė dozė (angl. collective effective dose) – gyventojų efektinė ekspozicinė dozė, apibrėžiama kaip:
Čia Ei – vidutinė efektinė atskiros gyventojų i-tosios grupės dozė, 

o Ni – žmonių skaičius grupėje i. Vienetas: žmogus·Sv.


Izolinijų tipo žemėlapis - tai ARGOS sudarytas žemėlapis, gaunamas interpoliacijos būdu. T.y. pagal turimus matavimo taškus interpoliavimo būdu duomenimis užpildoma visa nurodyta teritorija. Žemėlapis gaunamas tuo tikslesnis, kuo daugiau yra matavimo taškų, kurie naudojami kaip pradiniai duomenys. Užpildytoje teritorijoje ARGOS gali nubrėžti izolinijas. Šių linijų bet kurio taško reikšmė yra vienoda.


Apsaugos nuo radiacijos efektyvumas - tai yra koeficientas, kuris nusako skirtumą tarp radiacijos poveikio atviroje ir uždaroje (apsaugotoje) vietoje. Pvz., specialių slėptuvių apsaugos nuo radiacijos efektyvumas yra didesnis negu paprastų gyvenamų patalpų. 


HIRLAM - (angl. HIgh-Resolution Limited-Area Model) - tai yra meteorologinių duomenų paketas. RADIS šiuos duomenis gauna iš Danijos meteorologijos instituto. HIRLAM meteorologiniai duomenys naudojami ARGOS radiacinės taršos sklidimo atmosferoje prognozėms atlikti.


Natrio jodido (NaI) detektorius - tai gama radiacijos detektoriaus tipas, kurio pagrindą sudaro natrio-jodido kristalas (NaI). NaI detektoriai yra vieni jautriausių prietaisų gama radiacijai matuoti. Naudojant šio tipo detektorių galima gauti ne tik gama radiacijos dozės galios lygį, bet ir energetinį spektrą.


Geigerio-Miulerio detektorius - tai gama radiacijos detektoriaus tipas, kurio pagrindą sudaro Geigerio-Miulerio vamzdelis. Naudojant šio tipo detektorių galima išmatuoti tik gama radiacijos dozės galios lygį.


DGPS - (angl. Differential Global Positioning System) - tai vietovės geografinių koordinačių nustatymo sistema. DGPS yra tikslesnė GPS sistemos modifikacija, nes iš palydovų gautas signalas dar papildomai yra tikslinamas pagal signalą, gautą iš antžeminių siūstuvų. DGPS sistema yra naudojama RADIS mobilioje gama radiacijos monitoringo stotyje GR-660. 


Gama radiacijos monitoringo stotis - tai yra gama radiacijos matavimo įranga, veikianti nenutrūkstamu režimu. Gali būti stacionariai įrengtos arba mobilios gama radiacijos monitoringo stotys. RADIS turi vieną mobilią ir 19 stacionarių gama radiacinio monitoringo stočių.


Exploranium GR-660 - tai mobili (įrengta visureigio automobilio bazėje) gama radiacijos monitoringo stotis su koordinačių nustatymo sistema DGPS. RADIS turį vieną GR-660 stotį. GR-660 sukurta ir pagaminta Kanadoje, Exploranium kompanijoje.

Exploranium GR-130 EnviSpec - tai nešiojamas gama radiacijos matavimo instrumentas. RADIS turį vieną GR-130 EnviSpec instrumentą, kuris įeina į mobilios gama radiacijos monitoringo stoties GR-660 komplektą. GR-130 EnviSpec instrumentas sukurtas ir pagamintas Kanadoje, Exploranium kompanijoje.


Kompiuterinis RADIS tinklas - tai įvairaus tipo ryšiu sujungti RADIS sistemos kompiuteriai, esantys pagrindinėje RADIS būstinėje Vilniuje, radiacinio monitoringo stotyse, ARGOS darbo stotyse ir t.t..


Kompiuterinis radijo ryšio tinklas - tai bevielis radijo ryšio principu veikiantis kompiuterinis tinklas, jungiantis visas Vilniuje įrengtas ARGOS darbo stotis su ARGOS duomenų baze RADIS būstinėje. Naudojamas 2,4 GHz radijo ryšio dažnis. Duomenų perdavimo greitis siekia 11 Mbps.


Spektrometras - tai instrumentas, valdantis radiacinio monitoringo stoties (tiek stacionarios, tiek mobilios) NaI detektorių. Spektrometras analizuoja NaI detektoriaus išmatuotą radiaciją.


Detektorius - tai gama radiacijos jutiklis (daviklis).